Kretsloppet och livet i havet

Särskilt intressante är de ämnen som medverkar i uppbyggnaden av havsvattnets levande innehåll och dess biomassa som havsalger. Med en grov generalisering kan man säga att liv är en serie kemiska reaktioner. Enkla föreningar ställs samman till de komplicerade, som tillsammans fungerar som en levande organism som i havsalger eller människan. När organismen dör, sker en återbildning av de enkla föreningarna. Materialet i biomassan befinner sig alltså i ett ständigt kretslopp från oorganiskt tillstånd till organiskt och åter till oorganiskt. Av de två omvandlingsprocesserna fotosyntes och andning kan fotosyntesen endast äga rum i de gröna (klorofyllbärande) växterna, andning, det vill säga förbränning av energirikt material med hjälp av enzymer, äger rum i alla levande celler. Den vid andningen frigjorda energin kan användas på flera olika sätt, till exempel för att syntetisera komplicerade föreningar som äggviteämnen eller för att förflytta organismen, men avges alltid slutligt som värme. Liv är alltså ett flöde av energi. Oorganiskt kol som havsalger finns i havet i form av karbonat- och bikarbonatjoner. Dessa kan leverera koldioxid till fotosyntesen genom ett kemiskt balanssystem som också påverkar havets pH (surhetsgrad). Havet har bland annat på grund av sin halt av karbonat- och bikarbonatjoner ett stabilare pH (cirka 8,2) än insjöarna, och försurning genom svavelhaltig rök är inte något problem.

Lämna ett svar